Wymagania

Wymagania egzaminacyjne Młodzież do 15 lat:
10 KYU   9 KYU   8 KYU   7 KYU   6 KYU   5 KYU   4 KYU   3 KYU   2 KYU   1 KYU  
Wymagania egzaminacyjne dla osób powyżej 15 roku życia:
10 KYU   9 KYU   8 KYU   7 KYU   6 KYU   5 KYU   4 KYU   3 KYU   2 KYU   1 KYU  

Wymagania egzaminacyjne Młodzież do 15 lat:

10 KYU

Techniki ręczne: 
Seiken Jodan Zuki, Seiken Chudan Zuki, Seiken Gedan Zuki, Seiken Sanbon Zuki, Seiken Jodan Morote Zuki, Seiken Chudan Morote Zuki, Seiken Gedan Morote Zuki, Sanbon Morote Zuki, Seiken Ago Zuki, Seiken Awase Zuki, Uraken Shomen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Furi Uchi
Bloki: 
Gedan Barai, Jodan Uke, Kakewake Uke
Kopnięcia: 
Mae Keage, Mae Geri, Kin Geri, Hiza Geri 
Pozycje: 
Sanchin Dachi, Fudo Dachi, Heiko Dachi
Sanbon Tsuki Kata 1-3

9 KYU

biały pas z naszywką

Techniki ręczne:
Seiken Zuk, Seiken Gyaku Zuki, Shuto Ganmen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Uchi Uchi, Nukite, Shotei
Bloki: 
Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke
Kopnięcia: 
Mawashi Geri, Yoko Keage, Yoko Geri
Pozycje:
Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi
Kata:
Taikyoku 1 i 2
Samoobrona: Podstawowa 1 i 2.

8 KYU

niebieski pas

Techniki ręczne:
Uraken Mawashi Uchi. Shuto Hizo Uchi. Shuto Sakotsu Uchi Komi, Hiji Mawashi Ate, Hiji Age, Morote Nukite, Morote Haito
Bloki: 
Chudan Uchi Uke / Gedan Barai, Kote Uke
Techniki nożne:
Ushiro Geri, Kansetsu Geri, Uchi Mawashi Geri, Soto Mawshi Geri
Pozycje:
Heisoku Dachi, Shiko Dachi
Kata i samoobrona:
Seido 1, Taikyoku 3, Samoobrona podstawowa 3 i 4

7 KYU

niebieski pas z naszywką

Techniki ręczne: 
Jun Zuki (z Kiba dachi), Shita Zuki, Tettsui Ganmen Uchi, Tettsui Sakotsu Uchi, Tettsui Uchi Uchi
Pozycje: 
Kokutsu Dachi
Kata: Taikyoku 3

6 KYU

żółty pas

Techniki ręczne: Hiji Yoko Ate
Bloki: Kake Uke
Pozycje: Musubi Dachi
Techniki nożne: Kake Geri
Kata i samoobrona: Seido 2 ,Samoobrona podstawowa 5 i 6

5 KYU

żółty pas z naszywką

Techniki ręczne: Hiji Ushiro Ate, Hiji Ushiro Age
Bloki: Shuto Mawashi Uke, Shuto Enkei Uke
Pozycje: Nekoashi Dachi
Kata i samoobrona: Pinan 1, Samoobrona podstawowa 7 i 8
Kumite

4 KYU

zielony pas

Kumite
Samoobrona podstawowa 9 i 10
Pozycje: Tsuruashi Dachi
Kata: Pinan 2 
Kihon kumite: Kihon Kumite 1

3 KYU

zielony pas z naszywką

Samoobrona: Samoobrona średniozaawansowana 1 , 2
Kihon Kumite: Kihon Kumite Nr. 2
Kata: Pinan 3, Sanchin Kata
Yakusoku Kumite: Yakusoku Kumite nr. 1
Kumite

2 KYU

brązowy pas

Techniki ręczne: Enkei Chudan Gyaku Tsuki
Techniki nożne: Tobi Geri
Samoobrona: Podstawowa od 1 do 10, Średnio-zaawansowana Od 1 do 4
Kihon kumite, Yakusoku Kumite: Kihon Kumite nr. 3, Yakusoku Kumite nr. 2
Kata: Seido 3, Gekisai Dai
Kumite

1 KYU

brązowy pas z naszywką

Techniki ręczne: Yonju Godo Kiba Dachi
Pozycje: Kake Dachi, Kuzure Heiko Dachi, Kata Hiza Dachi
Samoobrona: Średnio-zaawansowana Od 1 do 6
Kihon kumite, Yakusoku -Kumite: Kihon Kumite 4, Yakusoku kumite nr. 3
Kata: Pinan 4 ,Seido 4, Yansu kata
Kumite

Wymagania egzaminacyjne dla osób powyżej 15 roku życia:

10 KYU

biały pas

Techniki ręczne:
Seiken Jodan Zuki, Seiken Chudan Zuki, Seiken Gedan Zuki, Seiken Sanbon Zuki, Seiken Jodan Morote Zuki, Seiken Chudan Morote Zuki, Seiken Gedan Morote Zuki, Sanbon Morote Zuki, Seiken Ago Zuki, Seiken Awase Zuki, Seiken Oi Zuki, Seiken Gyaku Zuki, Uraken Shomen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Furi Uchi, Shuto Ganmen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Uchi Uch,i Nukite, Shotei
Bloki:
Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai, Jodan Uk,e Kakewake Uke
Techniki nożne:
Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mae Keage, Mawashi Geri, Yoko Geri, Yoko Keage
Pozycje: Fudo Dachi, Heiko Dachi, Kiba Dachi, Schin Dachi, Zenkutsu Dachi
Sanbon Tsuki Kata 1- 3

9 KYU

biały pas z naszywką

Kombinacja kumite:
Lewe mae geri, Lewe seiken jodan zuki, Prawe seikien jodan zuki Prawe mawashi geri
Pozycje: Re Dachi - Przyjęcie podstawowych pozycji walki
Kata: Taikyoku 1 i 2

8 KYU

niebieski pas

Techniki ręczne:
Uraken Mawashi Uchi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Sakotsu Uchi Komi, Hiji Mawashi Ate ,Hiji Age, Morote Haito, Morote Nukite, Jun Zuki, Tettsui Uchi Uchi, Seiken Shita Zuki (w kiba dachi)
Bloki: Chudan Uchi Uke - Gedan Barai Kake uke Kote Uke
Pozycje: Heisoku Dachi, Kokutsu Dachi, Shiko Dachi
Techniki nożne: Kansetsu Geri, Soto Mawashi Geri, Uchi Mawashi Geri, Ushiro Geri
Kata i kombinacje: Taikyoku 3, Seido 1, Podstawowe bloki + techniki ręczne + techniki nożne

7 KYU

niebieski pas z naszywką

Techniki ręczne: Tettsui Ganmen Uchi, Tettsui Sakotsu Uchi
Bloki: Shuto Enkei Uke, Shuto Mawashi Uke (w Kokutsu Dachi)
Pozycje: Musubi Dachi, Nekoashi Dachi
Kata: Pinan 1
Kombinacje: Kokutsu Dachi - Shuto Mawashi Uke - Gyaku Zuki, Seido - kombinacje z Mae Geri

6 KYU

żółty pas

Techniki ręczne: Enkei Chudan Gyaku Zuki, Hiji Yoko Ate (w kiba dachi)
Techniki nożne: Kake Geri
Pozycje: Tsuruashi Dachi
Kata: Seido 2, Pinan 2
Samoobrona i kombinacje: Samoobrona podstawowa od 1 do 8 ,Seido - kombinacje z Mawashi Geri

5 KYU

żółty pas z naszywką

Techniki ręczne: Hiji Ushiro Ate, Hiji Ushiro Age
Kata: Pinan 3, Sanchin Kata
Samoobrona: Samoobrona podstawowa nr. od 1 do 10
Kihon i Yakusoku Kumite: Kihon Kumite 1 i 2, Yakusoku Kumite 1 i 2
Kombinacje: Seido - kombinacje z Yoko Geri
Kumite

4 KYU

zielony pas

Techniki ręczne: Yonju Godo Kiba Dachi
Bloki: Juji Uke
Kata: Seido 3, Pinan 4 ,Gekisai Dai
Kihon i Yakusoku Kumite, Samoobrona:
Kihon Kumite nr. 3 i 4 ,Yakusoku Kumite nr. 3, Samoobrona Podstawowa od 1 do 10, Samoobrona średnio-zaawansowana nr. od 1 do 5
Pozycje i Kombinacje: Kake Dachi, Seido - kombinacje z Kake Geri
Kumite

3 KYU

zielony pas z naszywką

Techniki ręczne: Yonju Godo Kiba Dachi 2
Kata: Yansu
Kihon Kumite: Kihon kumite od 1 do 6
Samoobrona: Samoobrona średnio-zaawansowana od 1 do 10
Kombinacje: Seido - kombinacje z Ushiro Geri
Kumite

2 KYU

brązowy pas

Techniki ręczne: Yonju Godo Kiba Dachi 3
Techniki nożne: Tobi Geri
Kata: Pinan 5, Seido 4, Tsuki No Kata ,Taikyoku 1 i 2 URA
Kihon i Ykusoku Kumite: Kihon Kumite 7, Yakusoku Kumite 4
Pozycje i Kombinacje: Kata Hiza Dachi, Kuzure Heiko Dachi, Seido - kombinacje z Uchi Mawashi Kakato Otoshi Geri, Soto Mawashi Kakato Otoshi Geri
Kumite

1 KYU

brązowy pas z naszywką

Całość materiału od 10 do 2 KYU oraz:
- KATA : Saiha, Tensho, Taikyoku 3 - URA 
- Seido - kombinacje z Ushiro Mawashi Geri 
- Kumite