Regulamin

Dojo Seido karate
Dojo Seido Karate (zwane dalej ośrodkami Seido karate) mogą stanowić: kluby sportowe, kluby uczniowskie, szkoły prywatne, ogniska TKKF, inne stowarzyszenia działające zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym. Ośrodki Seido Karate działają na podstawie licencji oraz umów cywilno prawnych uprawniających do używania nazwy, kanku i kanji Seido Karate. Nazwa SEIDO, logo, kanji i inne znaki firmowe są prawnie chronione. Używanie ich bez licencji i upoważnień może pociągnąć za sobą skutki przewidziane prawem. Polska Federacja Seido Karate udziela swoim oddziałom wszelkiej pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i prawnej dbając o wszechstronny rozwój ośrodków Seido.

Kierownik ośrodka Seido karate
Kierownikiem ośrodka Seido karate może być osoba pełnoletnia, posiadająca uprawnienia instruktora sportu lub instruktora rekreacji ze specjalnością karate wydane przez upoważnione instytucje państwowe zgodnie z obowiązującym w RP stanem prawnym. Ponadto osoba ta, musi posiadać licencję upoważniającą do reprezentowania Seido wydaną przez Polską Federację Seido Karate oraz odbyć specjalistyczne szkolenie z zakresu Seido. Szkolenie to kończy się egzaminem weryfikującym posiadany stopień lub awansem na stopień wyższy. Osoby mające zamiar pełnić funkcje kierowników ośrodków Seido Karate są zobowiązane do opanowania wiedzy z zakresu programu szkolenia Seido. Szkolenia takie przeprowadza się na zgrupowaniach i obozach, można także skorzystać z treningów w wyznaczonych Seido Dojo. Niezbędny jest kontakt osobisty z Zarządem Federacji.

Członkowie Seido karate
Członkami World Seido Karate Organization za pośrednictwem Polskiej Federacji Seido Karate są wszystkie osoby praktykujące Seido zgłoszone i zarejestrowane w World Seido Karate Organization w Nowym Jorku w USA i posiadające międzynarodowe legitymacje "membership cards" wydawane przez centralne Honbu Seido w USA. Wszyscy członkowie Polskiej Federacji Seido Karate są zobowiązani do opłacenia raz w roku składki członkowskiej. Wysokość składki na dany rok określa Zarząd Federacji. Po opłaceniu składki rocznej, każda osoba otrzymuje licencję PFSK oraz legitymację World Seido Karate Organization "membership cards". Licencje PFSK i międzynarodowe legitymacje "membership cards" wydawane są na jeden rok z ważnością od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Nie posiadając legitymacji i licencji, nie można brać udziału w zgrupowaniach, zawodach czy egzaminach.

Prawa i obowiązki członków Seido karate
Wszyscy członkowie WSKO są zobowiązani do: 

 • godnego reprezentowania Seido, 
 • aktywnego uczestniczenia w szkoleniach zgodnie z programem PFSK, (treningi w Dojo, zgrupowania, seminaria, obozy szkoleniowe itd.),
 • przestrzegania etykiety Dojo,
 • stosowania postanowień i regulaminów Polskiej Federacji Seido Karate oraz zarządzeń macierzystych klubów, 
 • stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, 
 • regularnego opłacania składek członkowskich, 
 • używania karate-gi i pasów wyłącznie z emblematami Seido,
 • uczestniczenia we wszystkich szkoleniach na szczeblu klubowym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
 • uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym, 
 • być powołanym do reprezentacji Polskiej Federacji Seido Karate, 
 • przystępowania do egzaminów na kolejne stopnie wtajemniczenia KYU i DAN.